نویسنده = ���������� ���������� ������������ ����������
برداشت مکانیزه درختان زیتون هرس شده به روش محور مرکزی

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 153-161

زهرا یوسفی؛ عادل واحدی؛ پریسا شاهین رخسار احمدی