نویسنده = ������������������ ���������� ������������