نویسنده = ������������ ����������
تأثیر روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد پنبه در تناوب پنبه-گندم

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 141-152

صادق افضلی نیا؛ علی دادکرمی؛ دادگر محمدی