نویسنده = ���������� ����������
مقایسه و ارزیابی گاوآهن برگردان دار دوسویه با گاوآهن های برگردان دار مرسوم

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-13

غلامرضا قهرمانیان؛ انگین چاکر؛ ارجان گلی سویلو