نویسنده = ������������ ��������������
طراحی، ساخت و ارزیابی افشانک کمک هوا برای سمپاش بوم دار

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 13-26

مجید رهنما؛ محمدحسین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد؛ محمدعلی هرمزی؛ فیروزه سلیمانی