نویسنده = ������ ��������
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پاشش نرخ متغیر برای کنترل علف هرز

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 1-12

آرزو لک؛ حسین بهفر؛ شمس اله عبداله پور