نویسنده = ���������� ����������
ساخت و ارزیابی سامانه سرعت خزشی برای تراکتور مسی‌فرگوسن 285

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 27-34

اورنگ تاکی؛ محسن حیدری؛ اردشیر اسدی