نویسنده = ���������������� ����������������
تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز رقم هوراند

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 79-86

مسعود زابلستانی؛ محمدباقر خورشیدی