نویسنده = ���������� ������ ������
تاثیر شکل و آرایش شیاربازکن‌های بشقابی بر رطوبت خاک در شیار کشت

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 133-140

رضا محمدی گل؛ مجید لشگری؛ ابوالفضل هدایتی پور