نویسنده = �������������� ��������������������� ����������
مطالعه سیستم نوآوری و تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی آرژانتین

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-13

10.22034/jam.2023.15782

رستم فتحی؛ محمود قاسمی‌نژاد رائینی؛ سامان آبدانان مهدی‌زاده