نویسنده = �������������� ���������������� �������� ��������������
انتخاب سرعت‌پیشروی و عمق شخم مناسب بر اساس شاخص‌های مصرف انرژی ادوات خاک‌ورز اولیه با روش تاپسیس

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 31-38

10.22034/jam.2022.15725

کورش اندکائی زاده؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی؛ محمد جواد شیخ داودی