نویسنده = ���������������� ��������
استفاده از سامانه پاشنده مایه تلقیح سویا در ردیف‌کار نیوماتیک

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 55-64

10.22034/jam.2023.16013

محمود صفری؛ الیاس دهقان؛ محمد رضائیان