نویسنده = ������������ ����������
تاثیر کارنده در افزایش عملکرد نخود در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 39-46

10.22034/jam.2021.13455

رضا رحیم زاده؛ غلامرضا قهرمانیان؛ مسعود سیادت؛ سهراب شعبانی