نویسنده = ������������ ����������
اثر سرعت پیشروی و موقعیت حفاظ خاک روتیواتور روی زبری سطح خاک

دوره 6، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 35-45

10.22034/jam.2022.14268

فرزاد محمدی؛ محمدرضا ملکی؛ جلال خدائی