نویسنده = ������ ���������� ��������������
Prediction of Chlorophyll Content of Tomato Plant by Artificial Neural Networks and Adaptive Nero-Fuzzy Inference System

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 59-65

10.22034/jam.2021.13936

ولی رسولی شربیانی؛ اسما کیسالایی؛ ابراهیم تقی نژاد