ارزیابی مدل‌های بکر و ویسمر- لوث در تخمین مقاومت غلتشی چرخ در مقایسه با آزمون‌های تجربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی