بررسی اثر پارامترهای کنترلی خشک کن لایه نازک بر میزان پلی فنول و مدت زمان خشک کردن چای سبز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی