دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل اثر تغییر رتبه ایران در شاخص رفاه لگاتوم بر میزان صادرات ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/jam.2022.14945

محمد قهرمان زاده؛ جبراییل واحدی


مقایسه کارآیی ماشین‌های برداشت پنبه متاثر از رقم و تراکم بوته در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/jam.2022.14946

مجید روزبه


ارزیابی یکنواختی کاشت نشاء ذرت توسط دستگاه نشاءکار با روش پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/jam.2022.14947

سامان مهدی زاده؛ هادی اورک؛ فاطمه کاظمی کرجی


طراحی و ساخت سامانه تثبیت کننده الگوی پاشش افشانک هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/jam.2022.14948

سعید علی عسگریان نجف آبادی؛ حمیدرضا قاسم ز اه؛ منوچهر بهرامی؛ عباس همت