دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی مصرف انرژی و ارزیابی انتشارات زیست محیطی در کشت سویا و بادام زمینی: مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jam.2024.60149.1271

عباس شریفی نیا؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ داود محمد زمانی؛ حامد افشاری