کلیدواژه‌ها = شکستن گردو
بررسی خواص گسیختگی پوست گردو در بارگذاری فشاری تک محوری در حالت محصور شده در صفحه عرضی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-52

10.22034/jam.2023.55024.1218

علی ماشاءالله کرمانی؛ الهه محمدی عبده وند؛ علی رجبی پور


اثر ژنوتیپ، رطوبت، سرعت و راستای بارگذاری روی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 9-19

10.22034/jam.2021.13156

خسرو گل محمدی قرمز گلی؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ حسین غفاری