نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی انرژی چرخه زندگی بیودیزل تولیدشده از چربی ضایعات مرغ به روش ترانس استریفیکاسیون

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 57-70

مرضیه فروتن؛ امین لطفعیان؛ بهرام حسین زاده؛ سجاد رستمی