نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������
توسعه سامانه اندازه گیری میزان تنفس در محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کاهو)

دوره 6، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 57-67

10.22034/jam.2022.14352

زهرا احمدی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ سامان آبدانان مهدی زاده