نویسنده = ������������ ���������� ������
ارزیابی شتاب و فرکانس غالب کف کامیون در جاده‌های ثانویه و بررسی پارامترهای موثر در ارتعاش

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 91-81

10.22034/jam.2020.12936

علی رمضانی بوکت؛ حسین نوید؛ میرجواد موسوی نیا؛ سجاد رنجبر