نویسنده = ���������������� ��������
ارزیابی اثر سرعت پیشروی و بار عمودی چرخ بر پارامترهای معادله تغییر شکل خاک و انرژی تغییر شکل در انباره خاک

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 27-34

10.22034/jam.2023.15784

هادی اسدالهی؛ بهزاد محمدی الستی؛ عارف مردانی؛ مهدی عباسقلی پور