نویسنده = ������������ ��������
Effect of Fractal Tree Structures on Fruit’s Vibration Amplitude in Mechanical Harvesting Process

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-58

10.22034/jam.2023.15780

بهزاد محمدی الستی؛ عادل نبیان؛ محمد همایی