نویسنده = ���������� ������������ ����������
ارزیابی اثر سرعت پیشروی و بار عمودی چرخ بر پارامترهای معادله تغییر شکل خاک و انرژی تغییر شکل در انباره خاک

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 27-34

10.22034/jam.2023.15784

هادی اسدالهی؛ بهزاد محمدی الستی؛ عارف مردانی؛ مهدی عباسقلی پور


Effect of Fractal Tree Structures on Fruit’s Vibration Amplitude in Mechanical Harvesting Process

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-58

10.22034/jam.2023.15780

بهزاد محمدی الستی؛ عادل نبیان؛ محمد همایی