نویسنده = ���������� ������ ������
فراتحلیل اثر خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد سیب زمینی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 19-30

10.22034/jam.2022.15716

احمد حیدری؛ رضا بهرام لو؛ محمدرضا بختیاری