نویسنده = �������� ���������� ����������
ارزیابی یکنواختی کاشت نشاء ذرت توسط دستگاه نشاءکار با روش پردازش تصویر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 23-33

10.22034/jam.2022.14947

سامان مهدی زاده؛ هادی اورک؛ فاطمه کاظمی کرجی