نویسنده = �������� ��������
طراحی و ساخت سامانه تثبیت کننده الگوی پاشش افشانک هیدرولیکی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-21

10.22034/jam.2022.14948

سعید علی عسگریان نجف آبادی؛ حمیدرضا قاسم ز اه؛ منوچهر بهرامی؛ عباس همت