نویسنده = ���� ���������� �������� �������� ��������
اثر ژنوتیپ، رطوبت، سرعت و راستای بارگذاری روی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 9-19

10.22034/jam.2021.13156

خسرو گل محمدی قرمز گلی؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ حسین غفاری