نویسنده = ������������ �������� ������ ������
ارائه مدل ریاضی افت عقب کمباین غلات در برداشت مکانیزه محصول سویا

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-38

10.22034/jam.2021.13119

علی میرزازاده؛ ابراهیم کلاهی؛ شمس اله عبداله پور


بهینه‌سازی متغیرهای دما و زمان پیش‌تیمار حرارتی و غلظت مواد آلی به‌منظور تولید بیشینه متان در هضم بی‌هوازی پسماندهای آلی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 69-79

10.22034/jam.2021.13134

سید مسعود کمالی؛ رضا عبدی؛ عباس روحانی؛ شمس اله عبداله پور؛ سیروس ابراهیمی