نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������
ارزیابی خط فرآوری چغندرقند مجهز به ترموکمپرسور بخار به منظور افزایش بهره‌وری انرژی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 69-61

10.22034/jam.2020.12934

عادل رضوانی وند فنائی؛ علی حسن پور؛ علی محمدنیکبخت