بررسی تاثیر نسبت کربن به نیتروژن، نرخ بارگذاری مواد آلی و pH بر تولید بیوگاز حاصل از ترکیب پسماندهای دامی و کلش برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی