تأثیر برهم کنش زمان برداشت و مدت زمان نگهداری بر برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه انگور رقم بیدانه سفید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی