تحلیل نظری و تجربی اثر زائدهها بر دما و فشار خروجی هوا در یک جمع کننده تخت هوای خورشیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی