طراحی،‌ شبیه‌سازی و ارزیابی تشکچه ارگونومی صندلی برای کاهش ارتعاش منتقل شده به راننده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی