تشخیص و تعیین شدت بیماری سفیدک داخلی برگ های خیار گلخانه ای به روش پردازش تصویر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی