اصلاح عملکرد انرژی یائی کلکتور هوائی صفحه تخت خورشیدی با بکاربردن دو نوع زائده در جهت ورود هوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی