تعیین خواص رئولوژیکی گوجهفرنگی(lycopersiconescolentum mill) با استفاده از آزمون خزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی