بررسی اقتصادی عملکرد گندم دیم در گرگان با استفاده از روش های مختلف خاک ورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی