تدوین مدل زمان‌بندی عملیات کاشت بر اساس بهینه‌سازی هزینه‌ به موقع انجام نشدن عملیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی