طراحی و ساخت انداز‌ه گیر تلفات دانه برای کمباین با استفاده از لودسل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی