بررسی برخی از خواص فیزیکی، مکانیکی و انبارمانی کیوی رقم هایوارد در سه استان گلستان، گیلان و مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی