تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم دیم در تناوب علوفه بهاره– گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی