ارزیابی فنی سه نوع کارنده با الگوی کاشت متفاوت بر عملکرد سویا در مغان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی