بررسی اثرات پیش تیمار پرتودهی میکروویو و بخاردهی بر هیدرولیز آنزیمی باگاس نیشکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی