تحلیل عوامل مؤثر بر ضایعات مزرعه‌ای حاصل از برداشت نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان ضایعات حاصل از برداشت نیشکر در شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی (ره) واقع در منطقه شعیبیه بود. برای الویت‌بندی عوامل مؤثر بر میزان ضایعات از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج آماری حاصل از اندازه‌گیری ضایعات نشان می‌دهد که بین سن مزرعه و میزان ضایعات حاصل از برداشت نیشکر رابطه مستقیمی وجود دارد. این رابطه با دقت یک درصد بررسی شده است. همچنین با استفاده از اطلاعات ثبت شده، چهار معیار مؤثر به همراه 23 زیرمعیار در نظر گرفته شد. برای تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها، پرسشنامه‌هایی بر مبنای مقایسه‌های زوجی تهیه و توسط مسئولین کشت و صنعت تکمیل گردید. با توجه به وزن‌ به‌دست آمده در معیارها، کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر (مهارت اپراتور) (426/0)، عدم مدیریت صحیح مزرعه (368/0)، عدم مدیریت صحیح برداشت محصول (229/0)، تنظیم نبودن دستگاه‌های برداشت و عدم مدیریت صحیح فنی (076/0)؛ به‌ترتیب رتبه‌بندی شدند. کنترل و هدایت نادرست سبد حمل نی (194/0)، فقدان آموزش کافی برای اپراتورها (176/0) و عدم قرار گرفتن محصول (استقرار گیاه) روی سطح کشت (148/0)، سه زیرمعیار مهم با توجه به بیشترین وزن به‌دست آمده می‌باشند. به‌دنبال محاسبه میزان ضایعات حاصل از برداشت نیشکر به برآورد درآمد حاصل از ضایعات پرداخته شد. این مورد برای تمام مزرعه‌های مورد بررسی در این مطالعه محاسبه گردید و نتایج اقتصادی نشان داد میانگین درآمد حاصل از ضایعات نیشکر معادل 70/123 دلار به ازای هر هکتار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Affecting Field Waste from Sugarcane Harvesting

نویسندگان [English]

  • َAli Kaab 1
  • Hassan Ghasemi-Mobtaker 2
  • Nahid Taherzadeh-Shalmaei 1
1 Department of Agricultural Machinery Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the amount of sugarcane losses during harvesting at the Imam Khomeini Sugarcane Agro-Industrial Company located in the Shoaibiyeh region.  Analytical hierarchy process was used to prioritize the factors affecting the level of losses. The statistical results obtained from measuring the losses showed a direct relationship between the age of the farm and the amount of sugarcane losses during harvesting. This relationship was examined with an accuracy of one percent. Additionally, using the recorded information, four effective criteria along with 23 sub-criteria were considered. Questionnaires based on pairwise comparisons were prepared and completed by agriculture and industry officials to determine the weights of the criteria and sub-criteria. Based on the obtained weights of the criteria, the lack of skilled and expert human resources (operator skills) (0.426), improper farm management (0.368), improper crop harvesting management (0.229), and the lack of adjustment of harvesting machines and improper technical management (0.076) were ranked in order. Improper control and management of the sugarcane transportation basket (0.194), insufficient training for operators (0.176), and the lack of placement of the product (plant deployment) on the cultivation surface (0.148) were the three most important sub-criteria based on their highest weights. After calculating the amount of sugarcane losses, the revenue obtained from the losses was estimated. This was calculated for all the farms studied in this research, and the economic results showed that the average income obtained from sugarcane losses was equivalent to 123.70 $ ha-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Sugarcane harvesting
  • Analytical hierarchy process
  • Field waste
Aguilar-Rivera, N. (2019). A framework for the analysis of socioeconomic and geographic sugarcane agro industry sustainability. Socio-Economic Planning Sciences, 66: 149-160.
Eskandari, M. Chaharlang, M., and Shirali, G. (2018). Investigation of factors affecting the amount of raw sugar waste in the process of producing sugar from sugarcane. Fourth international congress of agricultural development, natural resources, environment and tourism of Iran, Tabriz. (In Farsi).
Darko, A., Chan, A. P. C., Ameyaw, E. E., Owusu, E. K., Pärn, E., and Edwards, D. J. (2019). Review of application of analytic hierarchy process (AHP) in construction. International journal of construction management, 19(5): 436-452.
Garside, A. L., Bell, M. J. Robotham, B. G. Magarey, R. C. and Stirling, G. R. (2011). Managing yield decline in sugarcane cropping systems. A report from Sugar Yield Decline Joint Venture.
Irfan, M., Elavarasan, R. M., Ahmad, M., Mohsin, M., Dagar, V., and Hao, Y. (2022). Prioritizing and overcoming biomass energy barriers: Application of AHP and G-TOPSIS approaches. Technological Forecasting and Social Change, 177: 121524.
Jesus, E. Larrahondo, J. E., Viveros, C. and Victoria, J. (2009). Deterioration in sugarcane after harvest: An approximation of the kinetics of the chemical process and varietal differences. Sugar Technol. 11(2): 217-218.
Kaab, A., Sharifi, M., Mobli, H., Nabavi-Pelesaraei, A., and Chau, K. (2019a). Use of optimization techniques for energy use efficiency and environmental life cycle assessment modification in sugarcane production. Energy, 181:1298–1320.
Kaab, A., Sharifi, M., Mobli, H., Nabavi-Pelesaraei, A., and Chau, K. wing. (2019b). Combined life cycle assessment and artificial intelligence for prediction of output energy and environmental impacts of sugarcane production. Sci. Total Environ 664: 1005–1019.
Khanifar, H., Ghasemipour, A., and Hashemi, M.H. (2010). Investigating the effect of plowing and cultivators in ratoon sugarcane fields. Proceedings of the 6th National Congress of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization. Agriculture and Natural Resources Campus of Tehran University. Karaj.
Manjezi, N., Sheikh Davodi, M., Zaki Dizji, H., Marzban, A., and Shamili, M. (2016). Identifying and prioritizing factors affecting sugarcane production failure on time using analytic hierarchical analysis (AHP). Journal of Agricultural Machinery, 7 (2): 514-526.
Anonymous. (2020). Annual Agricultural Statistics. http://www.maj.ir.
Omrani, A., Sheikhdavoodi, M. J. and Shomeili, M. (2013). Determine Sugarcane harvester field efficiency using global positioning system (GPS) data. Elixir Agriculture 56: 13260-13263.
Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical. Psychology, 15(1): 234 – 281.
Shirali, J. 2002. Studying and indicating of the mechanized and semi-mechanized methods of sugarcane harvesting in view of economy and presenting the suitable method of harvesting in site of Mirza Kouchak Khan. M.Sc. thesis in agricultural mechanization, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. (In Farsi).
Saxena, P., R. Srivastava P., and Sharma, M. L. (2010). Impact of cut to crush delay and bio-chemical changes in sugarcane. Australian Journal Crop Science 4 (9): 692-699.
Shomeili, M. (2012). Evaluation of agricultural wastes produced during operation of sugarcane production. CD Proceedings of the 7th conference of Iranian sugar cane technologists. February 21-23. Iran, Ahvaz.
Taheri, G.A., Asakereh, A., and Haghani, K. (2010). Energy elevation and economic analysis of canola production in Iran a case study: Mazandaran province. Int. J. Environ. Sci. 1: 236-243.
Viator, R.P., Richard, E. P. Viator, B. Jackson, J. W. Waguespack, H. L. and Birket, H. S. (2007). Sugarcane chopper harvester extractor fan and ground speed effects on yield and quality. Appl. Engin. Agri. 23(1): 31-34.
Yousefi, A., and Mehranzadeh, M., (2017). Investigating and evaluating the speed of the primary harvester case a 8000 fan on sugarcane waste in Karoon agricultural fields, the first national conference of agricultural and environmental sciences of Iran, Bavi.
Zaki Dizji, H., and Manjezi, N. (2017). Evaluation of sources of waste generation during the sugarcane production process and providing solutions to reduce waste. Journal of Agricultural Machinery, 8 (1): 67-77.
Zulu, N. S., Sibanda, M., and Tlali, B. S. (2019). Factors affecting sugarcane production by small-scale growers in Ndwedwe Local Unicipality, South Africa. Agriculture, 9(8): 170.