طراحی و ساخت و ارزیابی دستگاه انتقال توان به شانه برش کمباین توسط مکانیزم گیربکس مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

چکیده
به‌منظور طراحی و ساخت دستگاه انتقال توان به شانه برش کمباین توسط مکانیزم گیربکس مکانیکی، ابتدا کارهای انجام‌شده و مکانیزم شانه برش کمباین­ های مختلف موردمطالعه قرار گرفت. سپس طرح و ایده جدید در کارگاه ساخته شد و برای آزمایش ازنظر میزان دور اره و تطابق تیغه‌اره بر روی شانه برش کمباین جاندیر 955 نصب شد و مورد آزمایش قرار گرفت. تعداد 1000 ضربه در دقیقه ثبت شد که ازنظر دور و تطابق قابل‌قبول بود. به‌منظور دست­یابی به دورهای مختلف از روش انتقال نیرو به کمک پولی و تسمه V شکل استفاده شد که با تغییر قطر پولی دورهای مختلف قابل‌دستیابی بود. برای تطابق بهتر تیغه ‌اره از شاتون با امکان تغییر طول استفاده شد که با کوتاه و بلند کردن طول شاتون تطابق بین تیغه ‌اره و دوشاخه اره امکان‌پذیر شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده طرح جدید ازنظر دور اره و تطابق تیغه‌اره قابل‌قبول بوده و برای جایگزینی با سیستم ­های قبل قابل توصیه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Fabrication and Evaluation of Power Transmission to Cutter Bar by Mechanical Gearbox Mechanism

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Jaberi Moeaz
  • Mehdi Salari Nik
  • Behnam Sepehr
Department of Bio-systems Engineering, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Abstract
In order to Design, fabrication power transmission to cutter bar by mechanical gearbox mechanism, first, the work done and the combing mechanism of different combines were studied. Then, a new design and idea was made in the workshop and was installed and tested on the cutting shoulder of John Deere 955 combine to test the speed of the saw and the fit of the saw blade. 1000 beats per minute were recorded, which was acceptable in terms of speed and adaptation. In order to achieve different cycles, the power transmission method was used with the help of money and belts, which could be achieved by changing the monetary diameter of different cycles. For better alignment of the saw blade, a connecting rod with the possibility of changing the length was used. By shortening and lengthening the connecting rod, the matching between the saw blade and the saw blade became possible. Then it was tested and evaluated in terms of vibration and emitted sound. According to the obtained results, the new design is acceptable in terms of saw speed and saw blade compliance and is recommended for replacement with previous systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Combine harvester
  • Cutter bar
  • Cutting platform
  • Saw blade
Agricultural Statistics. (2013). Ministry of Jihad Agriculture Publications, Volume 2, Page 81.
Anon. (2015). Statistics of Agriculture in 2014-2015. Ministry of Jhad-e-Agriculture. Tehran, Iran. (in Persian).
Behrooz Lar, M. (2003). Agricultural Machinery Design. Textbook of the Faculty of Agriculture, University of Tehran.
Behrooz Lar, M. (2003). Management of tractors and agricultural machines, University of Tehran Press.
Behrooz Lar, M. (2008). Principles of Agricultural Machinery Design. Islamic Azad University Publications.
Clarrke, L. J. (1997). Agricultural mechanization strategy formulation. Concepts and mythology and the role of the private sector and the government. AGSST. FAO.
ISO 2631-1, (1997). “Evaluation of human exposure to whole-body vibration.Int“. Org. for Standardization.
Jalilian Tabar, F. (2019). Investigation and analysis of noise pollution of different tractors by statistical methods and artificial intelligence, Master Thesis, Department of Agricultural Machinery Mechanics, Razi University, Kermanshah, Iran.
Jazayeri, K. Tavakoli, T. Khoshtaghaza,, M.H. (2006). Determining the necessary power for canola planting to design a new combine head. Journal of Agricultural Knowledge. 16 (2). P: 26.
Mansoori Rad, D. (1998). Agricultural Tractors and Machines. Publications of Bu Ali Sina University of Hamadan.
Modares Razavi, M. (1996). Grain and other grain harvesting machines. Imam Reza University Press, Mashhad.
Mohseni, A. (1997). Design and construction method of power transmission device to the harvesting platform in Jandir 955 combine by hydrostatic system.
Nave, W. R. Wait, J. J. et al. (1974). Reducing soybean cutter bar losses with low pressure air-jets. Trans. ASAE. 17(5):817-820.
Saei, H. (1981). Design and construction of a simple harvesting machine for cereals in Tehran Master's thesis.
Sheikhi, A.R. (2007). Comparison of shoulder cutting actuator system of Jandier 955 and 1165 combine harvesters.
Szote, B. M. et al. (1995). Necessary adaptation of combine for rape harvesting. Zest. PPNR. 427:27-23.
Tate, D. E. Nave, W. R. (1973). Air conveyor header of soybean harvesting. Trans. ASAE. 16(1):37-39.
Taylor. (2003). Biographical Dictionary of the History of Technology. 864-865.
The fourth book of Iranian agriculture. (2002). Collection and follow-up of Iran Agricultural Group Tehran.
Zandineh, S. (2016). Design, construction and evaluation of automatic grain control carousel speed control system.