شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در توسعه محصول جدید در شرکت کمباین سازی اراک با فرایند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی