پیش‌بینی مقاومت به کشش یک تیغه باریک خاک‌ورز عمودی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی